Lynn Stiles President
EMail Address: Lynn@Miyakoshi-America.com
Telephone:  (937) 454-3690
 
Dave Mullins Manager
EMail Address:  Dave@Miyakoshi-America.com
Telephone:  (937) 454-1835
 
Cecilia Stiles Accounting
EMail Address:  Cecilia@Miyakoshi-America.com
Telephone:  (937) 454-3690
 
Parts & Inventory SalesPartsTech@miyakoshi-america.com
Sales SalesPartsTech@miyakoshi-america.com
Technical Support SalesPartsTech@miyakoshi-america.com