Lynn Stiles President
EMail Address: Lynn@Miyakoshi-America.com
Telephone: (937) 454-1835
 
Dave Mullins Manager
EMail Address:  Dave@Miyakoshi-America.com
Telephone:  (937) 454-1835
 
Cecilia Stiles Accounting
EMail Address:  Cecilia@Miyakoshi-America.com
Telephone:  (937) 454-3690
 
Parts & Inventory Parts@Miyakoshi-America.com
Sales Sales@Miyakoshi-America.com
Technical Support TechSupport@Miyakoshi-America.com